83765996_2827121287311241_7838795148946309120_n

Konkurs „Miłość i jej oblicza”

💕💞💗Z okazji Walentynek mamy specjalny konkurs dla wszystkich zakochanych. Pokaż nam, czym dla Ciebie jest miłość i co to znaczy kochać.
Do 10 lutego przyślij nam fotografię, na której jesteś Ty i ktoś, kogo darzysz wyjątkowym uczuciem, a otrzymasz podwójne zaproszenie na Walentynkowy wieczór do Fotoplastikonu Warszawskiego i specjalny pokaz wystawy „Ville de l’amour”. Wśród nadesłanych zdjęć jury w składzie: Łukasz Gietka i Greg Ostrowski – założyciele Instytutu Fotograficznych Technik Szlachetnych, wybierze najlepsze prace, które nagrodzimy specjalnymi upominkami.💗💞💕 

 

Wyślij nam swoje zdjęcie na adres: konkurs@1944.pl, w tytule maila wpisz: Walentynki. Czekamy na zgłoszenia!

 

Partnerem akcji jest marka E. Wedel.

 

Zdjęcie pochodzi z serwisu www.szukajwarchiwach.pl ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

 

Regulamin konkursu:

 

Regulamin Konkursu fotograficznego „Miłość i jej oblicza”, I edycja

 

 • 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady udziału w projekcie „Miłość i jej oblicza”, na który składa się: Konkurs fotograficzny „Miłość i jej oblicza”, zwany dalej „Konkursem”, a także określa prawa i obowiązki uczestników.
 2. Organizatorem Konkursu „Miłość i jej oblicza” jest Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 79, wpisane do rejestru instytucji kultury m. st. Warszawy pod nr 10/2004.
 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 4. Konkurs skierowany są do wszystkich zainteresowanych osób.
 5. Aby wziąć udział w Konkursie należy wysłać zgłoszenie wraz ze zdjęciem na adres: konkurs@1944.pl.
 6. Wszystkie osoby uczestniczące w Konkursie mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu poprzez opublikowanie zmian na stronie www.fotoplastikonwarszawski.pl, a także do przerwania Konkursu w uzasadnionych przypadkach.

 

 • 2. Zasady uczestnictwa w grze

 

 1. Uczestnicy mogą startować w Konkursie indywidualnie.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie fotografii (w formie pliku cyfrowego) lub dostarczenie go w wersji papierowej do siedziby Fotoplastikonu Warszawskiego w terminie do 10.02.2020 r.

3 . Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji i publikacji materiałów audiowizualnych związanych z przebiegiem Konkursu oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim.

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie utrwalonego wizerunku w celu promocyjnym Konkursu oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.

 

 • 3. Czas, miejsce, organizatorzy Konkursu

 

 1. Konkurs na zdjęcie w ramach projektu „Miłość i jej oblicza” (zwany dalej Konkursem) jest elementem projektu „Dzień zakochanych w Fotoplastikonie” (14.02.2020)
 2. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem 22.01.2020 r. Pokaz prac konkursowych odbędzie się w dniu 06.03.2020 r. o godzinie 18.00 podczas wernisażu wystawy, w Fotoplastikonie Warszawskim.
 3. Do Konkursu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
 4. Prace do Konkursu mogą być zgłaszane przez wszystkich uczestników w wieku powyżej 14 lat
 5. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
 6. Każdy z nadesłanych plików powinien zostać opisany w następujący sposób: imię i nazwisko osoby zgłaszającej/imię i nazwisko autora (jeśli jest znane).

 

 • 4. Zasady zgłaszania prac konkursowych

 

 1. Do udziału w Konkursie zdjęcia mogą zgłaszać tylko osoby indywidualne, które są autorami zdjęcia lub są w posiadaniu fotografii, do której posiadają pełne prawa autorskie.
 2. Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie niepublikowane dotychczas zdjęcia, do których Zgłaszającemu przysługują nieograniczone majątkowe prawa autorskie.
 3. Technika wykonania prac: fotografia.
 4. Zgłoszone fotografie muszą spełniać następujące warunki techniczne: Plik cyfrowy o rozdzielczości 300 dpi., opis fotografii (pliku) zawierający:
 5. a) dane osoby zgłaszającej: imię, nazwisko, dane kontaktowe;
 6. b) imię i nazwisko autora;
 7. c) krótki opis zawierający informację o fotografii.
 8. Zabronione jest przesyłanie zdjęć sprzecznych z dobrymi obyczajami – praca zawierająca takie zdjęcia zostanie wykluczona z udziału w Konkursie; oceny fotografii pod kątem sprzeczności z dobrymi obyczajami dokonuje Organizator.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania fotografii z Konkursu z powodu wadliwej jakości technicznej przesłanych plików.
 10. Organizator powiadomi osobiście osoby, których prace zostały wybrane do prezentacji na wernisażu, drogą mailową lub telefoniczną nie później niż na 14 dni przed otwarciem wystawy.

 

 • 5. Nagrody

 

 1. Nagrodą za udział w konkursie będzie włączenie wybranych prac do wystawy „Miłość i jej oblicza” w Fotoplastikonie Warszawskim.

 

 • 6. Jury

 

 1. Jury Konkursu składa się z przedstawiciela Muzeum Powstania Warszawskiego, pracowników Fotoplastikonu Warszawskiego oraz teoretyków i praktyków zajmujących się fotografią i sztuką nowych mediów.
 2. Jury Konkursu dokona wyboru przewodniczącego spośród swego grona podczas pierwszego posiedzenia.
 3. Jurorzy otrzymują pliki przeglądowe prac konkursowych zakwalifikowanych do wystawy najpóźniej 21 dni przed wernisażem wystawy.

 

 • 7. Prawa autorskie

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zgłoszonych prac konkursowych w celach promocyjnych projektu „Miłość i jej oblicza”.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania nagrodzonych prac konkursowych w całości lub we fragmentach, w materiałach prasowych, w Internecie lub w inny sposób.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych prac, w portalach internetowych, a także gazetach i czasopismach, które objęły patronat nad konkursem.
 4. Uczestnik Konkursu przez zgłoszenie pracy konkursowej do Konkursu udziela na rzecz Muzeum Powstania Warszawskiego nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z nadesłanych prac konkursowych, w ramach wystawy pokonkursowej Fotoplastikonie Warszawskim, w portalach internetowych, a także gazetach i czasopismach, które objęły patronat nad konkursem.
 5. Z chwilą wybrania zgłoszonej do Konkursu pracy konkursowej Uczestnik Konkursu udziela na rzecz Muzeum Powstania Warszawskiego nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania ze zwycięskich prac konkursowych, wraz z prawem do udzielania dalszej licencji, przez czas nieokreślony bez ograniczeń terytorialnych, na polach eksploatacji obejmujących:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką nieograniczonej ilości egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową i komputerową;

2) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwory utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem, wprowadzanie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej (Internet);

3) w zakresie rozpowszechniania w inny sposób – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 1. Uczestnik Konkursu zezwala Muzeum Powstania Warszawskiego na wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie praw zależnych do nagrodzonych prac konkursowych oraz na korzystanie z opracowań na polach eksploatacji określonych w ust. 5.
 2. Zgłaszający zobowiązuje się nie wypowiadać udzielonej licencji.

 

 • 8. Obowiązek informacyjny

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) administrator przedstawia wymagane informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników  Konkursu:

 1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 79, 00-844 Warszawa.
 2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisemnie, pisząc na adres administratora, lub drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mailowy: iod@1944.pl. Do

inspektora ochrony danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora, w tym realizacji przysługujących praw.

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 2. a) udziału w Konkursie w tym w celu rejestracji Uczestników, przyjmowania zgłoszeń, wyłonienia zwycięzców ich upublicznienia i oraz w celu promocyjnym w zakresie utrwalonego wizerunku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ) RODO, tj. na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej poprzez przystąpienie do Konkursu;
 3. b) rozliczeń podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów podatkowych;
 4. c) prowadzenia korespondencji i w celu rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń i obrony praw administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających odpowiednio na kontaktowaniu się z Uczestnikami w kontekście przekazania niezbędnych informacji dotyczących Konkursu oraz na obronie przed roszczeniami;
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, wsparcia technicznego, dostawca poczty elektronicznej, podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe, użytkownicy mediów, stron internetowych i portali społecznościowych administratora a w przypadku osób, które wezmą udział w Konkursie odbiorcami mogą być także członkowie Jury, zwiedzający wystawę pokonkursową oraz użytkownicy portali internetowych, czytelnicy gazet i czasopism, które objęły patronat nad Konkursem oraz czytelnicy antologii prac konkursowych.
 6. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do momentu ustania celu w jakim zostały zebrane lub do dnia cofnięcia zgody czy wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a jeżeli zaistnieją podstawy do dochodzenia lub obrony roszczeń czy obowiązek przechowywania dokumentów wynikający z obowiązujących przepisów – do upływu okresu dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora oraz upływu okresu przechowywania dokumentów wynikającego z obowiązujących przepisów.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. W przypadku przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 9. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne w celu wzięcia udziału w Grze lub wzięcia udziału w Grze i Konkursie. 11) W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz nie jest stosowane profilowanie.

 

 • 9. Postanowienia końcowe

 

 1. Informacje podane przez Zgłaszającego w formularzu zgłoszeniowym mogą zostać umieszczone w materiałach promocyjnych Konkursu.
 2. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu można uzyskać w Fotoplastikonie Warszawskim, Aleje Jerozolimskie 51 Tel. 22/629 60 78, adres e-mail: konkurs@1944.pl