plakat_logo fotoplastikonu

UWAGA! OD 1 MAJA ZMIANA CEN BILETÓW

W związku z zarządzeniem Nr 9 Dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego z dnia 18.04.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wstęp do Fotoplastikonu Warszawskiego prowadzonego przez Muzeum Powstania Warszawskiego na podstawie paragrafu 8 ust. 3 pkt. 8 Statutu Muzeum Powstania Warszawskiego zarządza się, co następuje:

Wprowadza się opłaty za wstęp do Fotoplastikonu Warszawskiego zlokalizowanego w Warszawie, przy Al. Jerozolimskie 51, prowadzonego przez Muzeum Powstania Warszawskiego, w następującej wysokości:

 

1) opłata normalna – 6 zł od osoby

2) opłata ulgowa – 4 zł od osoby

 

DNIEM WOLNYM OD OPŁAT ZA WSTĘP DO FOTOPLASTIKONU WARSZAWSKIEGO JEST CZWARTEK

 

Bilety ulgowe przysługują za okazaniem stosownych dokumentów, uprawniających do zniżki:

 • uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie;
 • uczniom szkół,  studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważniona jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia;
 • uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia;
 • uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 roku pobierającym naukę języka polskiego,  historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia;
 • osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącymi członkami Państw Członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

 

Wstęp bezpłatny przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

 • Powstańcom Warszawskim,
 • osobom odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
 • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów,
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),
 • dzieciom do lat siedmiu,
 • członkom Klubu Przyjaciół Muzeum Powstania Warszawskiego,
 • opiekunowi osoby niepełnosprawnej,
 • kombatantom, inwalidom wojennym i osobom represjonowanym.